اخذ اقامت کشور پرتغال از طریق تمکن مالی

کشورپرتغال درپایین ترین قسمت جنوب غربی اروپا ودرحاشیه غربی شبه جزیره ایبری ودر حوزه شنگن قراردارد.

مساحت

جمعیت

پایتخت

زبان رسمی

مساحت

portugal

اقامت خود حمایتی پرتغال:

متقاضیان اقدام برای روش خود حمایتی پرتغال می بایست نشان دهند که دارای تمکن مالی بوده و می توانند بدون نیاز به کمک دولت و بدون مشکل خاصی مخارج زندگی خود در کشور پرتغال را تامین نمایند. متقاضیان اخذ اقامت خودحمایتی پرتغال می بایست اثبات نمایند که سالیانه درآمد مشخصی را دارا می باشند که بصورت مستمر ادامه خواهد داشت و نیازی به حضور فعال آن ها برای این درآمد وجود ندارد.

درآمد ثابت ماهیانه از 4 طریق زیر قابل اثبات می باشد:

  • سود حاصل از سپرده بانکی
  • اجاره نامه ملکی
  • حقوق بازنشستگی
  • سود حاصل از سهام بورس